Activelle 28 Film Tablet
Etkileşimler
Activelle® tablet; postmenopozal birinci yıldan sonra kadınlardagelişen östrojen eksikliği semptomları ve osteoporozun önlenmesi içinHormon Replasman Tedavisi preparatıdır.

Kontrendikasyonlar
- Gebelik, gebelik şüphesi veya Laktasyon- Bilinen, şüphelenilen veya geçirilmiş meme kanseri hikayesi- Bilinen veya şüphelenilen östrojene-bağımlı tipte tümörler- Tanısı konmamış vajinal kanama- Aktif veya kısa zaman önce geçirilmiş tromboembolik olaylar- Akut veya kronik karaciğer hastalığı veya karaciğer fonksiyon testleri normale dönünceye kadar karaciğer hastalığı hikayesi- Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılık

Uyarılar ve Önlemler
Tedaviye başlanmasından veya yeniden HRT tedavisi planlanmasından önce,kontrendikasyonlar ve uyarılar göz önünde tutularak genel vejinekolojik muayeneile birlikte, kişinin tam bir öz ve soy geçmiş hikayesi alınmalıdır.Tedavi süresince, sıklığıher kadının yapısına göre ayarlanacak periyodik kontrollerönerilmektedir. Tedavinin ilk ayları süresince ara kanamaları velekelenme görülebilir, fakat tedaviye devam edilmesi halinde zamanlaazalır. 9-12 aylık tedaviden sonra kadınların yaklaşık % 80�i amenoreikhale gelmektedir.

Etkileşimler
Barbitüratlar, fenitoin, rifampisin ve karbamazepin gibi hepatikmikrozomal ilaç metabolize eden enzimlerin aktivitesini uyaranilaçlarla etkileştiği gösterilmiştir.

Yan Etkiler
Klinik çalışmalar sırasında en sık rapor edilen yan etki, esas olaraktedavinin ilk aylarında görülen, göğüslerde hassasiyettir.Östrojen-progestogen tedavisi ile ilişkili,klinik çalışmalarda raporedilen diğer yan etkiler: başağrısı, vajinal kanama, karın ağrısı,bulantı, şişkinlik, göğüslerde büyüme, uterus myomlarınınbüyüklüklerinde artış, cilt döküntüsü ve kaşıntı, uykusuzluk,depresyon, venöz tromboemboli ve ödemdir.

Dozaj
Activelle® film tablet, kesintisiz olarak hergün bir tablet tercihengünün aynı saatinde, oral yolla alınarak kullanılır. Üç ay sonundatatmin edici semptom iyileşmesi yetersiz ise, daha yüksek dozlu kombineürüne geçme endikasyonu oluşabilir. Amenoresi olan ve HRT kullanmayankadınlarda veya başka bir kesintisiz kombine HRT ürününden bu ürünegeçecek olan kadınlarda, Activelle® tedavisine uygun olan herhangi birgünde başlanabilir. Siklik HRT rejimlerinden bu ürüne geçecek olankadınlarda, çekilme kanaması sona erdiğinde Activelle® tedavisinebaşlanmalıdır